Αξιολογήσεις & Σχέδια Ασφαλείας

 Η εταιρία μας, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά αναφέρει ότι (κώδικας ISPS-Κανονισμός 725/2004),  η Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ), οφείλει να επανεξετάζεται/ανασκοπείται (review) περιοδικά και όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη, να γίνεται τροποποίηση-ενημέρωσή της (amendment-updating). Συγκεκριμένα οφείλει να ελέγχεται εάν υπάρχουν μεταβολές στις απειλές καθώς και αλλαγές στα στοιχεία (περιουσιακά και λειτουργικά) της λιμενικής εγκατάστασης.

Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας της υφιστάμενης μελέτης ΑΑΛΕ και ως εκ τούτου η αποτελεσματικότητα της. Στη περίπτωση διαπίστωσης μεταβολής των απειλών και των στοιχείων της Λ.Ε. (π.χ. νέα όρια διασύνδεσης, νέες απειλές, νέες υποδομές, νέες λειτουργίες, κ.λπ.) απαιτείται η τροποποίηση της ΑΑΛΕ.

Η επανεξέταση της ΑΑΛΕ προτείνεται να γίνεται με την διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της ασφάλειας της Λ.Ε. Ο εσωτερικός έλεγχος δύναται να αναληφθεί και να πραγματοποιηθεί από την Εταιρία μας, η οποία διαθέτει πλούσια εμπειρία και την αναγκαία γνώση. Ο προτεινόμενος από την εταιρεία μας εσωτερικός έλεγχος γίνεται με την χρησιμοποίηση τυποποιημένου πίνακα ελέγχου, τα πεδία του οποίου συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τις
σχετικές απαιτήσεις όλης της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά και πρότυπα (standarts) προηγμένων σε θέματα ναυτικής ασφάλειας, Κρατών (ΗΠΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ κ.λ.π.). 

Στον έλεγχο αυτόν ακόμη περιλαμβάνονται:

• Αποτελέσματα τυχόν εξωτερικών επιθεωρήσεων / ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν (μη συμμορφώσεις και παρατηρήσεις
επιθεωρήσεων / ελέγχων).
• Διαπίστωση νέων απειλών και τρόπων εκδήλωσης τους αλλά και απειλών μαζί με τους τρόπου εκδήλωσης τους
που από παράλειψη δεν συμπεριλήφθηκαν στην ΑΑΛΕ
• Παγκόσμιες αλλαγές στους τρόπους εκδήλωσης των απειλών (νέα σενάρια), στους τρόπους παράκαμψης μέτρων
και διαδικασιών ασφάλειας, αλλά και στους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των απειλών.

Το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας μας διαρκώς ενασχολείται και συστηματικά παρακολουθεί και καταγράφει όλες τις διεθνείς εξελίξεις και αξιολογεί αυτές ανάλογα και πρόσθετα με το είδος των λειτουργιών της υπό εξέταση λιμενικής εγκατάστασης (π.χ. διαφορετικά σενάρια εκδήλωσης μιας απειλής σε μια Λ.Ε. εμπορευματοκιβωτίων από ότι για την ίδια απειλή σε μια Λ.Ε. πετρελαιοειδών).
 

Μετά την ανασκόπηση/αναθεώρηση συντάσσεται σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα και συμπεράσματα του ελέγχου, καθώς και προτάσεις, η οποία υποβάλλεται στην Διοίκηση της Λ.Ε. και επεξηγείται πλήρως το περιεχόμενο της.

Αν τα συμπεράσματα και προτάσεις του ελέγχου περιλαμβάνουν την ανάγκη τροποποίησης-ενημέρωσης της μελέτης ΑΑΛΕ και εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Λ.Ε., σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου (ΔΕΔΑΠΛΕ) υποβάλεται το σχετικό αίτημα της Διοίκησης της Λ.Ε. προς την αρμόδια Αρχή για τυχόν ανάληψη της εκπόνησης της μελέτης τροποποίησης από αυτό ή σε αντίθετη περίπτωση (σχεδόν σίγουρα) της εκχώρησης της αρμοδιότητας σε Α.Ο.Α.. Στη δεύτερη περίπτωση η εταιρεία μας προσφέρεται και συμβάλλεται με τον Φορέα για την ανάληψη του έργου της τροποποίησης της μελέτης ΑΑΛΕ λαμβάνει από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο την προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία σχετική εξουσιοδότηση εκπόνησης της μελέτης ΑΑΛΕ.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταβολή ενός η περισσοτέρων  από τα παρακάτω απαιτείται να δοθεί έγκριση από την Αρμόδια Αρχή και στην  περίπτωση αυτή υποβάλλεται σχετικό αίτημα έγκρισης αναθεώρησης του ΑΑΛΕ ή και ΣΑΛΕ από τον φορέα εκμετάλλευσης της υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης με μέριμνα του ΥΑΛΕ, στο ΥΕΝ/ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄.

1. Αντικατάσταση ΥΑΛΕ.
2. Αντικατάσταση Αναπληρωτή ΥΑΛΕ.
3. Ορισμός Αναπληρωτή ΥΑΛΕ (όπου δεν έχει ορισθεί)
4. Αλλαγές στην διάρθρωση της οργάνωσης της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης.
5. Διαδικασίες ανταπόκρισης στις αλλαγές των επιπέδων ασφαλείας.
6. Διαδικασίες ανταπόκρισης σε οποιεσδήποτε σχετικές με την ασφάλεια οδηγίες ενδέχεται να δώσει η Αρχή στο επίπεδο 3.
7. Διαδικασίες ανταπόκρισης σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου στην λιμενική εγκατάσταση.
8. Διαδικασίες για την διατήρηση της συνεχούς επικοινωνίας της λιμενικής εγκατάστασης με εθνικές ή τοπικές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με ευθύνες σχετικά με την ασφάλεια.
9. Διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών για την ασφάλεια ή παραβιάσεων της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών της λιμενικής εγκατάστασης ή της διασύνδεσης πλοίου / λιμένα.
10. Διαδικασίες και πρακτικές για τον χειρισμό και την προστασία κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια.
11. Τροποποιήσεις αναφορικά με τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και τα είδη της εκπαίδευσης του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης σε θέματα ασφάλειας.
12. Τροποποιήσεις αναφορικά με τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την συμμετοχή του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης σε γυμνάσια και ασκήσεις ασφάλειας καθώς και αναφορικά με τα είδη των γυμνασίων και ασκήσεων αυτών.
13. Τροποποιήσεις σχετικά με εγγραφές και τεκμηρίωση της ασφάλειας.
14. Αλλαγές αναφορικά με τις περιοχές περιορισμένης πρόσβασης (προσθήκες νέων ή μείωση).
15. Τροποποίηση ή αντικατάσταση μόνιμων κιγκλιδωμάτων, εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης που θεωρούνται ουσιώδη για την διατήρηση της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης.
16.Οποιαδήποτε νέα συνθήκη προκύψει με νέα εγκύκλιο της Αρχής.

Το  Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) συντάσσεται - τροποποιείται  απαραίτητα  εφόσον τροποποιηθεί η μελέτη Αξιολόγησης Ασφάλειας (ΑΑΛΕ). Η Εταιρία μας εκπονεί μελέτες ΣΑΛΕ με βάση τα συμπεράσματα της ΑΑΛΕ, πλήρως προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες της υπό διαχείριση του Φορέα  λιμενικής εγκατάστασης. Στην προετοιμασία του ΣΑΛΕ εξετάζονται πέραν των άλλων γενικών στοιχείων ιδιαίτερα τοπικά και εθνικά ζητήματα ασφάλειας και προτίνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας παραβίασης της ασφάλειας και των συνεπειών των δυνητικών κινδύνων. Στα ενδεδειγμένα μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας περιλαμβάνονται δοκιμασμένες σύγχρονες διεθνείς πρακτικές (good practices) σε συνδυασμό με τοπικά και εθνικά ζητήματα ασφάλειας και εξετάζεται η μελλοντική αλλά βέβαια ένταξη της ασφάλειας της Λ.Ε. στο γενικότερο σχεδιασμό ασφάλειας του ευρύτερου Λιμένα, όπου έχει ενταχθεί από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2005/65 «περί  ασφάλειας των λιμένων» και του νόμου 3622/2007 και 4150/2013 που την ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο (π.χ σχέση της Λ.Ε. με την Αρχή Ασφάλειας Λιμένα,  με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμένα κ.λ.π.). Η Εταιρία μας διαθέτει τεκμηριωμένη Μεθοδολογία «Ανασκόπησης Μελετών ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ» την οποία έχει καταθέσει στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο (ΔΕΔΑΠΛΕ), βάση του οποίου τα Στελέχοι της έχουν ήδη αναθεωρήσει επιτυχώς πληθώρα εγκεκριμένων μελετών ΑΑΛΕ / ΣΑΛΕ.

Επίσης, αναφέρουμε ότι η εταιρία μας, εκτελεί ανασκοπήσεις και αναθεωρήσεις των εν λόγω μελετών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης αλλά και τους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και μεθοδολογία που εφαρμόζει στα πλαίσια συμμόρφωσης με το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008, 489/11/EIT, που εφαρμόζει το οποίο φέρει την διαπίστευση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και συγκεκριμένης Οδηγίας Εκτέλεσης Εργασίας για Μελέτες Ασφάλειας σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις / Λιμένες Σύμφωνα με το ν.3622/2007, ν.4151/2013 και ΕΚ.725/2004».
 


Επικοινωνήστε για προσφορά

Το arionplus.gr χρησιμοποιεί cookies για να σας εξασφαλίσει κορυφαία εμπειρία χρήσης.
Μάθετε περισσότερα     Συμφωνώ